advertise laitec sharif univercity
دانلود پروژه وب سایت اشعار با ASP.NET و SQL

دانلود پروژه وب سایت اشعار با ASP.NET و SQL

5000 تومان
سیستم اتوماسیون دهیاری ، پروژه مهندسی نرم افزار

سیستم اتوماسیون دهیاری ، پروژه مهندسی نرم افزار

5000 تومان
دانلود پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم ازدحام ذرات PSO در #C

دانلود پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم ازدحام ذرات PSO در #C

6800 تومان
سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

5000 تومان
دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، نمایندگی ایران خودرو

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، نمایندگی ایران خودرو

5000 تومان

دانلود سورس کد نمایش آب و هوا با سی شارپ #C

در این سورس کد جالب که به زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است میتوانید گزارش آب وهوا را دانلود و از آن در پروژه های بسیاری استفاده کنید
دانلود سورس کد نمایش آب و هوا با سی شارپ #C

دانلود سورس کد نمایش آب و هوا با سی شارپ #C

در این سورس کد جالب که به زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است میتوانید گزارش آب وهوا را دانلود و از آن در پروژه های بسیاری استفاده کنید.

در این پروژه جالب کاربردی پیش بینی آب وهوا، شما میتوانید با انتخاب شهر مورد نظرتان، گزارش هواشناسی مربوط به آن شهر از جمله : شرایط فعلی هوا، بیشینه و کمینه دمای امروز، میزان رطوبت هوا و همچنین پیش بینی دمای فردا را مشاهده کنید.

 

برنامه اصلی نمایش آب وهوا را می توانید در پایین صفحه دانلود کنید.

در زیر سورس کد برنامه را میبینید که در هر نسخه ی ویژوال استودیو قابل استفاده است:

namespace WeatherForecast
{
    public partial class MainForm : Form
    {
        public MainForm()
        {
            InitializeComponent();
        }

        public class Condition
        {
            public string temp { get; set; }
            public string text { get; set; }
        }

        public class Forecast
        {
            public string high { get; set; }
            public string low { get; set; }
            public string text { get; set; }
        }

        public class Item
        {
            public Condition condition { get; set; }
            public string description { get; set; }
            public List forecast { get; set; }
        }

        public class Atmosphere
        {
            public string humidity { get; set; }
        }

        public class Channel
        {
            public Item item { get; set; }
            public Atmosphere atmosphere { get; set; }
        }

        public class Results
        {
            public Channel channel { get; set; }
        }

        public class Query
        {
            public Results results { get; set; }
        }

        public class RootObject
        {
            public Query query { get; set; }
        }

        public class Convert
        {
            public static int FahrenheitToCelsius(double f)
            {
                return (int)((5.0 / 9.0) * (f - 32));
            }

            public static string ConditionTextToPersian(string s)
            {
                string p = "";
                switch (s)
                {
                    case "tornado":
                        p = "گردباد";
                        break;
                    case "tropical storm":
                        p = "طوفان گرمسیری";
                        break;
                    case "hurricane":
                        p = "طوفان";
                        break;
                    case "severe thunderstorms":
                        p = "رعد و برق شدید";
                        break;
                    case "thunderstorms":
                        p = "رعد و برق";
                        break;
                    case "mixed rain and snow":
                        p = "مخلوط باران و برف";
                        break;
                    case "mixed rain and sleet":
                        p = "مخلوط باران و بوران";
                        break;
                    case "mixed snow and sleet":
                        p = "مخلوط برف و بوران";
                        break;
                    case "freezing drizzle":
                        p = "نم نم باران منجماد";
                        break;
                    case "drizzle":
                        p = "نم نم باران";
                        break;
                    case "freezing rain":
                        p = "باران منجماد";
                        break;
                    case "showers":
                        p = "رگبار";
                        break;
                    case "snow flurries":
                        p = "وزش ناگهانی باد برف";
                        break;
                    case "light snow showers":
                        p = "بارش برف سبک";
                        break;
                    case "blowing snow":
                        p = "بارش برف";
                        break;
                    case "snow":
                        p = "برف";
                        break;
                    case "hail":
                        p = "تگرگ";
                        break;
                    case "sleet":
                        p = "بوران";
                        break;
                    case "dust":
                        p = "گرد و خاک";
                        break;
                    case "foggy":
                        p = "مه آلود";
                        break;
                    case "haze":
                        p = "مه";
                        break;
                    case "smoky":
                        p = "دودی";
                        break;
                    case "blustery":
                        p = "باد";
                        break;
                    case "windy":
                        p = "پر باد";
                        break;
                    case "cold":
                        p = "سرد";
                        break;
                    case "cloudy":
                        p = "ابری";
                        break;
                    case "mostly cloudy":
                        p = "تمام ابری";
                        break;
                    case "clear":
                        p = "صاف";
                        break;
                    case "sunny":
                        p = "آفتابی";
                        break;
                    case "fair":
                        p = "نسبتا خوب";
                        break;
                    case "mixed rain and hail":
                        p = "مخلوط باران و تگرگ";
                        break;
                    case "hot":
                        p = "گرم";
                        break;
                    case "isolated thunderstorms":
                        p = "رعد و برق";
                        break;
                    case "scattered thunderstorms":
                        p = "رعد و برق پراکنده";
                        break;
                    case "scattered showers":
                        p = "رگبار پراکنده";
                        break;
                    case "heavy snow":
                        p = "برف سنگین";
                        break;
                    case "scattered snow showers":
                        p = "بارش برف پراکنده";
                        break;
                    case "partly cloudy":
                        p = "نسبتا خوب";
                        break;
                    case "thundershowers":
                        p = "رعد و برق";
                        break;
                    case "snow showers":
                        p = "بارش برف";
                        break;
                    case "showers late":
                        p = "بارش آخروقت";
                        break;
                    case "widespread dust":
                        p = "گرد و غبار گسترده";
                        break;
                    case "mostly sunny":
                        p = "تا حدی آفتابی";
                        break;
                    default:
                        p = "نامشخص";
                        break;
                }              
                return p;
            }
        }

        public class Weather
        {
            public static RootObject GetData(string city)
            {
                string query = "select * from weather.forecast where woeid in (select woeid from geo.placefinder where text='" + city + "')";
                StringBuilder theWebAddress = new StringBuilder();
                theWebAddress.Append("http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?");
                theWebAddress.Append("q=" + HttpUtility.UrlEncode(query));
                theWebAddress.Append("&format=json");
                theWebAddress.Append("&diagnostics=false");
                string results = "";
                using (WebClient wc = new WebClient())
                {
                    wc.Encoding = Encoding.UTF8;
                    results = wc.DownloadString(theWebAddress.ToString());
                }
                return JsonConvert.DeserializeObject(results);
            }
        }
          
        private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            XElement cityData = XElement.Load("Cities.xml");
            cboCityName.DataSource = cityData.Descendants("CityName").Select(c => c.Element("Persian").Value).ToList();

            RootObject obj = Weather.GetData(cityData.Descendants("CityName").Where(s => s.Element("Persian").Value == cboCityName.Text).Select(s => s.Element("English").Value).First().ToString());
            lblCurrentConditions.Text = Convert.ConditionTextToPersian(obj.query.results.channel.item.condition.text.ToLower());
            lblCurrentTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.condition.temp)).ToString();
            lblHighTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.forecast[0].high)).ToString();
            lblLowTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.forecast[0].low)).ToString();
            lblHumidity.Text = obj.query.results.channel.atmosphere.humidity + "%";
            pictureBoxWeatherForecast.Load(Regex.Match(obj.query.results.channel.item.description, "", RegexOptions.IgnoreCase).Groups[1].Value);

            lblToday.Text = Convert.ConditionTextToPersian(obj.query.results.channel.item.forecast[0].text.ToLower());
            lblTodayTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.forecast[0].high)).ToString();

            lblTomorrow.Text = Convert.ConditionTextToPersian(obj.query.results.channel.item.forecast[1].text.ToLower());
            lblTomorrowTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.forecast[1].high)).ToString();
        }

        private void btnShow_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            XElement cityData = XElement.Load("Cities.xml");

            RootObject obj = Weather.GetData(cityData.Descendants("CityName").Where(s => s.Element("Persian").Value == cboCityName.Text).Select(s => s.Element("English").Value).First().ToString());
            lblCurrentConditions.Text = Convert.ConditionTextToPersian(obj.query.results.channel.item.condition.text.ToLower());
            lblCurrentTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.condition.temp)).ToString();
            lblHighTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.forecast[0].high)).ToString();
            lblLowTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.forecast[0].low)).ToString();
            lblHumidity.Text = obj.query.results.channel.atmosphere.humidity + "%";
            pictureBoxWeatherForecast.Load(Regex.Match(obj.query.results.channel.item.description, "", RegexOptions.IgnoreCase).Groups[1].Value);

            lblToday.Text = Convert.ConditionTextToPersian(obj.query.results.channel.item.forecast[0].text.ToLower());
            lblTodayTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.forecast[0].high)).ToString();

            lblTomorrow.Text = Convert.ConditionTextToPersian(obj.query.results.channel.item.forecast[1].text.ToLower());
            lblTomorrowTemp.Text = Convert.FahrenheitToCelsius(double.Parse(obj.query.results.channel.item.forecast[1].high)).ToString();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            System.Diagnostics.Process.Start("http://WWw.SourceCodes.ir");

        }

      

    }

 

به صورت رایگان سورس کد گزارش هواشناسی با زبان #C را دانلود کنید

حجم فایل :1.51 MB

 

 لینک های دانلود

دانلود با لینک مستقیم رمز فایل : www.SourceCodes.ir
0
نظرات

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
سورس نمایش آب و هوا با سی شارپدانلود رایگان سورس کد هواشناسی با سی شارپبرنامه wheather Forecast با #Cدانلود رایگان برنامه نمایش آب و هوا در #Cپروژه هواشناسی با زبان #Cبرنامه پیش بینی آب وهوا با سی شارپدانلود سورس کد نمایش آب و هوا با سی شارپ #Cدانلود رایگان سورس سی شارپ هواشناسیدانلود برنامه #c هواشناسیسورس کد گزارش هواشناسی با زبان #Cدانلود رایگان سورس پیش بینی آب وهوا با زبان #Cسورس کد نمایش آب وهوا با #c لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php