advertise laitec sharif univercity
دانلود پروژه مدیریت کتابخانه با سی شارپ و SQL سرور

دانلود پروژه مدیریت کتابخانه با سی شارپ و SQL سرور

10000 تومان
دانلود پروژه وب سایت هتل با HTML و ASP.NET

دانلود پروژه وب سایت هتل با HTML و ASP.NET

10000 تومان
دانلود سورس پروژه سی شارپ شبیه سازی صف بانک تحت شبکه

دانلود سورس پروژه سی شارپ شبیه سازی صف بانک تحت شبکه

10000 تومان
دانلود سورس اپلیکیشن اندروید پیانو سنتی

دانلود سورس اپلیکیشن اندروید پیانو سنتی

14000 تومان
سورس پروژه پایانی آزمون گیری با زبان سی شارپ و SQL

سورس پروژه پایانی آزمون گیری با زبان سی شارپ و SQL

18000 تومان

معرفی ساختارهای کنترلی در سی پلاس پلاس ++C

در حالت عادی ، دستورات برنامه از اولین دستور به آخرین دستور اجرا میشوند. اگر بخواهیم بعضی از دستورات چندین بار اجرا شوند و بعضی از دستورات تحت شرایط خاصی اجرا شوند و بعضی دیگر اجرا نشوند، باید از ساختارهای کنترلی استفاده میکنیم
معرفی ساختارهای کنترلی در سی پلاس پلاس ++C

معرفی ساختارهای کنترلی در سی پلاس پلاس ++C

در حالت عادی ، دستورات برنامه از اولین دستور به آخرین دستور اجرا میشوند. اگر بخواهیم بعضی از دستورات چندین بار اجرا شوند و بعضی از دستورات تحت شرایط خاصی اجرا شوند و بعضی دیگر اجرا نشوند، از ساختارهای کنترلی استفاده میکنیم. ساختارهای کنترلی به دو دسته ساختارهای تکرار و تصمیم تقسیم میشوند. برنامه های مهم و پیچیده بدون استفاده از ساختارهای تصمیم و حلقه های تکرار قابل پیاده سازی نیستند.

ساختارهای تکرار

همانطور که گفته شد یکی دیگر از ساختارهای کنترلی در #C  ساختار تکرار است.ماهیت بسیاری از کارها تکراری است. مثل خواندن اسامی تعداد 10 دانشجو، خواندن 10 عدد صحیح و محاسبه مجموع آنها. برای انجام کارهایی که ماهیت آنها تکراری است، در #C از امکاناتی بنان حلقه های تکرار استفاده میشود. حلقه های تکرار در #C عبارتنداز: for,while,do و foreach 

♦ ساختار تکرار for

ساختار تکرار for یکی از امکانات ایجاد حلقه است و معمولا در حالتی بکار میرود که تعداد دفعات تکرار حلقه از قبل مشخص باشد. در این ساختار متغیری وجود دارد که تعداد دفعات تکرار را کنترل میکند. این متغیر شمانده یا اندیس حلقه تکرار نام دارد. اندیس حلقه دارای مقدار اولیه است و در هربار اجرای دستورات حلقه، مقداری به آن اضافه میشود که گام حرکت حلقه نام دارد. گام حرکت حلقه میتواند عددی صحیح و اعشاری، مثبت یا منفی، و یا کراکتری باشد. یکی دیگر از اجزای حلقه for، شرط حلقه است. شرط حلقه مشخص میکند که دستورات داخل حلقه تا کی باید اجرا شوند. اگر شرط دارای ارزش درستی باشد دستورات حلقه اجرا میشوند وگرنه کنترل برنام از حلقه خارج میشود. دستور for را میتوان به دو صورت بکار برد. در هر یک از روشهای کاربرد دستور for، چنانچه یک دستور در حلقه وجود داشته باشدنیازی به } و  { نیست.

روش اول:

for (گام حرکت;شرط حلقه;مقدار اولیه اندیس حلقه){

                 دستور1;

                  دستور2;

                 ...

                  nدستور;

}

روش دوم:

for (;;){

                 دستور1;

                  دستور2;

                 ...

                  nدستور;

}

♦ ساختار تکرار while

ساختار تکرار while یکی دیگر از امکاناتی است که برای تکرار اجرای دستورات بکار میرود. وقتی دستورات تکرار شونده، بیش از یکی باشند باید بین آنها } و { قرار داد.پس از اینکه اجرای برنامه به این دستور رسید شرط حلقه تست میشود. اگر شرط دارای ارزش درستی باشد، دستورات حلقه اجرا میشوند وگرنه کنترل برنامه از حلقه خارج میشود. برای اینکه حلقه خاتمه پیدا کند باید شرط در داخل حلقه نقض شود. اگر همیشه شرط حلقه درست باشد حلقه تکرار بی نهایت ایجاد میشود. این ساختار بصورت زیر بکار میرود.

روش اول:

 

while   (شرط){

                  دستور;

}

روش دوم:

 

while   (شرط){

                  دستور1;

                  دستور2;

                 ...

                  nدستور;

}

♦ ساختار تکرار do

ساختار تکرار do مانند ساختار تکرار while است. با این تفاوت که در ساختار while شرط حلقه در ابتدای حلقه تست میشود، در حالیکه در ساختار do شرط حلقه در انتهای حلقه تست میشود. بنابراین دستورات موجود در حلقه do در هر حال، حداقل یکبار اجرا میشوند.

در این ساختار نیز وقتی تعداد دستورات تکرار شونده بیش از یکی باشد، دستورات بین } و { قرار میگیرند. چنانچه شرط حلقه در داخل حلقه تکرار نقض نشود. این ساختار نیز حلقه تکرار بی نهایت را ایجاد خواهد کرد.  این ساختار بصورت زیر بکار میرود:

روش اول:

do   {

                 دستور;

}while   (شرط);

روش دوم:

do   {

                 دستور1;

                  دستور2;

                 ...

                  nدستور;

}while   (شرط);

ساختارهای تصمیم

اگر بخواهیم تحت شرایطی، تعدادی از دستورات اجرا شوند و یا تعداد دیگری از دستورات اجرا نشوند ، باید از ساختارهای تصمیم استفاده میکنیم. این ساختارها، شرطی را تست کرده و رد صورت درست بودن شرط، مجموعه ای از دستورات اجرا میشوند. ساختارهای تصمیم که در #C وجود دارند عبارتند از: if و  switch.  

♦ ساختار تصمیم if

این ساختار ، شرطی را تست میکند و در صورتیکه آن شرط دارای ارزش درستی باشد، مجموعه ای از دستورات را اجرا میکند. کاربرد دستور if بصورت  زیر است:

روش اول:

 

if    (شرط) {

              دستور 1;

else

                دستور2;

روش دوم:

if    (شرط) {

                  دستور1;

                  دستور2;

                 ...

                  nدستور;

        }

         else  {

                  دستور1;

                  دستور2;

                 ...

                  nدستور;

        }

♦ ساختار if تودرتو

اگر بخواهیم از دستور if برای تست شرط های متعددی استفاده کنیم، باید آنها را بصورت تودر تو بکار ببریم. کاربرد if بصورت تودرتو نه تنها موجب طولانی شدن برنامه میشود، بلکه از خوانایی برنامه نیز میکاهد. ساختار else if میتواند به جای if های تودرتو بکار رود و میزان خوانایی برنامه را بالا ببرد. در این ساختار ، اگر شرط 1 دارای ارزش درستی باشد، دستور 1 اجرا خواهد شد و کنترل برنامه به دستور بعد از دستور else انتقال می یابد و در غیر این صورت این روند ادامه می یابد. چنانچه هیچ یک از شرط ها دارای ارزش درستی نباشند، دستور else اجرا خواهد شد:

if    (شرط)

              دستور 1;

else if  (شرط2)

                دستور2;

 

else if  (شرط3)

                دستور3;

...

 

else if  (nشرط)

                 nدستور;

else

              else    دستور; 

♦ ساختار تصمیم switch

ساختار switch یکی از ساختارهای جالب و مهم است. از این ساختار برای تصمیم گیری های چندگانه براساس مقادیر مختلف یک عبارت، استفاده میشود. بطور کلی در تمام تصمیم گیری هایی که بیش از سه انتخاب وجود دارد، بهتر است از ساختار switch استفاده شود. این ساختار بصورت زیر بکار میرود:

switch     (عبارت){

case <مقدار1>:

            <دستورات1>

             break;

case <مقدار2>:

            <دستورات2>

             break;

               .    ...

default:

             

             break;

}

انتقال کنترل غیر شرطی :

دستور if شرطی را بررسی کرده ، بر اساس نتیجه شرط دستورالعمل هایی را انجام میدهد. در ++C دستورالعمل هایی وجود دارند که بدون تست شرط میتوانند کنترل اجرای برنامه را از نقطه ای به نقطه دیگرمنتقل کنند. این دستورات را انتقال کنترل غیر شرطی گویند. 

• دستور break

این دستور موجب خروج از حلقه های تکرار میشود. اگر چند حلقه تودرتو وجود داشته باشد، این دستور موجب خروج از داخلی ترین حلقه تکرار میشود. کاربرد دیگر این دستور، خاتمه دادن به ساختار switch است.

• دستور continue

این دستور در حلقه تکرار موجب انتقال کنترل به ابتدای حلقه میشود. پس از انتقال کنترل به ابتدای حلقه، شرط حلقه مورد بررسی قرار میگیرد، چنانچه شرط درست باشد، اجرای دستورات حلقه پایان میابد وگرنه حلقه تکرار خاتمه میابد.

• دستور goto

این دستور معمولا به ندرت استفاده میشود، و سبب انتقال کنترل از نقطه ای به نقطه دیگر از برنامه میشود. روش کاربرد این دستور بصورت زیر است. برچسب دستور همانند متغیرها نامگذاری میشود و به کولن (:) ختم میگردد.

goto <برچسب>

 

      0
نظرات

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
دستور continue در ++Cساختار تکرار while در سی پلاس پلاس ++Cساختار if تودرتو در ++Cساختارهای تکرار در سی پلاس پلاس ++Cدستور break در ++Cمعرفی ساختارهای کنترلی در سی پلاس پلاسانواع ساختارهای تصمیم در ++Cآشنایی با ساختارهای کنترلی در ++Cساختار تصمیم switch در ++Cساختارهای کنترلی در زبان سی cانواع ساختارهای کنترلی زبان سی پلاس پلاسساختار تکرار do در سی پلاس پلاس ++Cآموزش ساختارهای کنترلی زبان سی پلاس پلاسمعرفی ساختارهای کنترلی در ++Cدستور goto در ++Cآشنایی با ساختارهای کنترلی در سی پلاس پلاسساختار تصمیم if در ++C ساختار تکرار for در سی پلاس پلاس ++Cنحوه تعریف ساختارهای کنترلی در سی پلاس پلاس ++C لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php